Hover1
hover2
hover3
hover4
Start5 hover5
Start5 hover6
Start5 hover7
Start8 hover8
Start9 hover9
DWE_DWE_Group_white

gotowe mieszkania w Warszawie

zobacz makietę 3D

0

piętrowy
budynek

0

dostępne
mieszkania

1- 0

pokojowe
lokale

0 -
0

metraż
mieszkań

Alu­zyj­na 21 to naj­now­sza inwe­sty­cja DWE Gro­up zre­ali­zo­wa­na na osie­dlu Nowo­dwo­ry, w naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cej się dziel­ni­cy War­sza­wy, Białołęce.

Inwe­sty­cja Alu­zyj­na 21 wyróż­nia się nowo­cze­śnie zapro­jek­to­wa­ną bry­łą budyn­ku w natu­ral­nej kolo­ry­sty­ce oraz atrak­cyj­nym, zie­lo­nym dzie­dziń­cem z auto­ma­tycz­nym sys­te­mem nawadniania.

Ele­ganc­ki i szla­chet­ny wygląd budyn­ku nasi archi­tek­ci uzy­ska­li poprzez zasto­so­wa­nie sta­ran­nie dobra­nych mate­ria­łów, dzię­ki cze­mu stwo­rzy­li dosko­na­le zin­te­gro­wa­ny z oto­cze­niem obiekt mieszkalny.

W nie­da­le­kiej odle­gło­ści od inwe­sty­cji Alu­zyj­na 21 znaj­du­je się Rezer­wat Przy­ro­dy Ławi­ce Kępiń­skie a szcze­gól­ną ochro­ną zosta­ły obję­te poro­śnię­te lasem wydmy w Nowodworach.

Poprzed­ni
Następ­ny

Nowo­cze­sny projekt

 • kame­ral­ny, 6‑piętrowy obiekt mieszkalny 
 • 83 miesz­ka­nia o funk­cjo­nal­nych, skro­jo­nych na mia­rę ocze­ki­wań rozkładach 
 • 1‑, 2‑, 3‑, 4- i 5‑cio poko­jo­we lokale 
 • zróż­ni­co­wa­na powierzch­nia od 29 m do 124 m kw. 
 • duże tara­sy o powierzch­ni nawet do 150 m kw. 
 • prze­stron­ne balkony 
 • pry­wat­ne ogród­ki o prze­strze­ni nawet do 280 m kw.! 
 • odbio­ry tech­nicz­ne miesz­kań I kwar­tał 2023

Kom­fort i wygoda

 • wygod­na hala gara­żo­wa z miej­sca­mi posto­jo­wy­mi, bok­sa­mi rowe­ro­wy­mi i komór­ka­mi lokatorskimi 
 • z dba­ło­ścią o naj­mniej­szy szcze­gół zapro­jek­to­wa­ne czę­ści wspólne 
 • cicho­bież­ne windy 
 • ener­go­osz­częd­ne roz­wią­za­nia dzię­ki czuj­ni­kom ruchu i oświe­tle­nia­mi LED 
 • zie­lo­ny dzie­dzi­niec z auto­ma­tycz­nym sys­te­mem nawadniania 
 • osie­dle zamknię­te i monitorowane 

Eko­lo­gicz­ne rozwiązania

Dogod­na lokalizacja

Dogod­ny dojazd: bli­skość ul. Modliń­skiej oraz dro­gi kra­jo­wej nr 7.
Przy­stan­ki auto­bu­so­we: linia 511 (15 min do sta­cji metra Mło­ci­ny), 211, 723, 731. W 2023 roku pla­no­wa­ne uru­cho­mie­nie szyb­kie­go tram­wa­ju — czas prze­jaz­du z Bia­ło­łę­ki do sta­cji metra przy ul. Kon­dra­to­wi­cza: ok. 15 minut, zaś do Dwor­ca Wileń­skie­go: ok. 30 minut. 
Licz­ne ośrod­ki edu­ka­cyj­ne: kil­ka­na­ście przed­szko­li oraz żłob­ków w sąsiedz­twie, licz­ne szko­ły pod­sta­wo­we oraz ponad pod­sta­wo­we. 
Dogod­ne zaku­py: Gale­ria pod Dęba­mi, Gale­ria Odkry­ta, Deli­ka­te­sy PAT & PAT, licz­ne skle­py sie­ci Żab­ka oraz na więk­sze zaku­py – Bie­dron­ka, Sel­gros, Kau­fland.
Sport i rekre­acja:  siłow­nia I LOVE FITNESS, Calyp­so Fit­ness, Bia­ło­łęc­ki Ośro­dek Spor­tu, stad­ni­na koni Staj­nia Zło­ty Koń (4 min samo­cho­dem) oraz stad­ni­na koni Staj­nia Chosz­czów­ka (6 min samo­cho­dem), siłow­nie plenerowe.

Czas wol­ny: Restau­ra­cje- od kuch­ni pol­skiej, przez indyj­ską aż po japoń­ską, kawiar­nie, puby. 
W bli­skim zasię­gu: w odle­gło­ści 3 km – 6 min samo­cho­dem, mija­jąc pięk­ny punkt wido­ko­wy Cype­lek, może­my zna­leźć się w Rezer­wa­cie przy­ro­dy Ławi­ce Kieł­piń­skie, Park Leśny, Park Stru­my­ko­wa oraz Park Hen­ry­kow­ski. Na Nowo­dwo­rach zlo­ka­li­zo­wa­na jest jedy­na w pół­noc­nej War­sza­wie przy­stań wiśla­na. W okre­sie sezo­nu let­nie­go odby­wa­ją się waha­dło­we, codzien­ne kur­sy promu.

 • Alu­zyj­na 21 
 • Przy­stan­ki autobusowe 
 • Sta­cja PKP /​SKM
 • Skle­py spo­żyw­cze Lidl, Bie­dron­ka, Carrefour 
 • Szko­ły pod­sta­wo­wa, szko­ła średnia 
 • Przedszkola 
 • Przy­chod­nia lekarska 
 • Apteka 
 • Cen­trum han­dlo­we, kino 
 • Basen, cen­trum fitness 

Roz­kład miesz­ka­nia to praw­dzi­wa sztu­ka. Pro­jek­to­wa­li­śmy je z myślą o funk­cjo­nal­no­ści i kom­for­cie życia.

Ofe­ru­je­my sze­reg nie­zwy­kle funk­cjo­nal­nych miesz­kań z naj­bar­dziej pożą­da­ny­mi metra­ża­mi oraz ukła­da­mi dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klientów.

Zobacz przy­kła­do­we aran­ża­cje miesz­kań, widok 3D każ­de­go pomiesz­cze­nia, widok z okna, usy­tu­owa­nie loka­lu w budyn­ku oraz pod­gląd 3D całe­go osiedla. 

Znajdź swo­je mieszkanie

Wykoń­cze­nia „Pod klucz”

Pod­sta­wą efek­tow­ne­go wykoń­cze­nia wnętrz jest pro­jekt miesz­ka­nia, któ­ry powi­nien być sumą prze­my­śla­nych roz­wią­zań funk­cjo­nal­nych i dobrze dobra­nych dodat­ków deko­ra­cyj­nych, dla­te­go też reko­men­du­je­my sko­rzy­sta­nie z usług pra­cow­ni Archi­tek­tu­ry Wnętrz Deer Design, któ­ra zapew­ni Pań­stwu kom­plek­so­we wykoń­cze­nie wnętrz.

Atrak­cyj­ne miej­sce do życia

Nie zwle­kaj! Wybierz miesz­ka­nie przy Alu­zyj­nej 21 w kom­for­to­wym poło­że­niu, bli­sko rezer­wa­tu przy­ro­dy, dziel­ni­cy tęt­nią­cej zie­le­nią i śwież­szym powietrzem.

Dla aktywnych 

Bli­skość licz­nych tere­nów zie­lo­nych: par­ków, rezer­wa­tów, ście­żek rowe­ro­wych – gwa­ran­tu­ją sze­ro­kie moż­li­wo­ści aktyw­ne­go spę­dza­nia wol­ne­go czasu. 

Dla rodzin 

Duże powierzch­nie miesz­kań, obszer­ne tara­sy i ogród­ki, atrak­cyj­ne prze­strze­nie wspól­ne, schow­ki, duża hala gara­żo­wa zapew­nią wygo­dę całej rodzinie. 

Dla koneserów 

To miej­sce dla poszu­ku­ją­cych atrak­cyj­nej archi­tek­tu­ry, cenią­cych wysma­ko­wa­ne deta­le, dba­łość o wykoń­cze­nie i jakość wykonania.