Hover1
hover2
hover3
hover4
Start5 hover5
Start5 hover6
Start5 hover7
Start8 hover8
Start9 hover9
atrakcyjne mieszkania w Warszawie

zobacz makietę 3D

0

piętrowy
budynek

0

dostępne
mieszkania

1- 0

pokojowe
lokale

0 -
0

metraż
mieszkań

Infor­ma­cje o nas

Spół­ka Alu­zyj­na BIS DWE Sp. z o.o. Sp. k. jest spół­ką celo­wą zało­żo­ną do reali­za­cji Przed­się­wzię­cia Dewe­lo­per­skie­go przy Alu­zyj­nej 21. Spół­ka powsta­ła 28.02.2020 r. i  wpi­sa­na jest do Reje­stru Przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy dla m.st. War­sza­wy w War­sza­wie, XIII Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS 0000831988. Sie­dzi­ba Spół­ki znaj­du­je się War­sza­wie (02 – 593) przy ul. Szwedz­kiej 4 lok. 32.

Spół­ka reali­zu­je Przed­się­wzię­cie Dewe­lo­per­skie na pod­sta­wie osta­tecz­nej decy­zji nr 18/​2021, wyda­nej z up. Pre­zy­den­ta m.st. War­sza­wy, w dniu 19 stycz­nia 2021 roku, znak UD-II-WAB.6740.576.2020.AZU w przed­mio­cie zatwier­dze­nia pro­jek­tu budow­la­ne­go i udzie­le­nia pozwo­le­nia na budo­wę wie­lo­ro­dzin­ne­go budyn­ku miesz­kal­ne­go z gara­żem pod­ziem­nym, wraz z infra­struk­tu­rą tech­nicz­ną, zlo­ka­li­zo­wa­nych na dział­ce grun­tu nr ewid. 9/​3 z obrę­bu 4 – 01-03 przy ul. Alu­zyj­nej w Dziel­ni­cy Bia­ło­łę­ka m.st. Warszawa

Zarząd spół­ki to zespół z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w pro­wa­dze­niu inwe­sty­cji dewe­lo­per­skich i cały sztab wyspe­cja­li­zo­wa­nej kadry gwa­ran­tu­ją­cy naj­wyż­szy poziom reali­za­cji inwe­sty­cji zarów­no pod wzglę­dem pro­jek­to­wym, budow­la­nym, jak i formalno-prawnym.