Hover1
hover2
hover3
hover4
Start5 hover5
Start5 hover6
Start5 hover7
Start8 hover8
Start9 hover9
DWE_DWE_Group_white

gotowe mieszkania w Warszawie

zobacz makietę 3D

0

piętrowy
budynek

0

dostępne
mieszkania

1- 0

pokojowe
lokale

0 -
0

metraż
mieszkań

Infor­ma­cje o nas

DWE Gro­up dzia­ła jako dewe­lo­per i inwe­stor na ryn­ku miesz­ka­nio­wym od ponad 13 lat. Dotych­czas wybu­do­wa­li­śmy 18 inwe­sty­cji, prze­ka­zu­jąc w ręce klien­tów ponad 80 tysię­cy m2 powierzch­ni cał­ko­wi­tej budyn­ków mieszkalnych.

Zgod­nie z naszą filo­zo­fią, wszyst­kie nasze osie­dla są kame­ral­ne, przy­tul­ne, zie­lo­ne i nowo­cze­sne, w ska­li, któ­ra pozwa­la czło­wie­ko­wi być w cen­trum uwa­gi. Przy­świe­ca nam idea two­rze­nia domów przy­ja­znych miesz­kań­com i przy­stęp­nych cenowo.

Naszą misją jest two­rze­nia dobrej urba­ni­sty­ki i archi­tek­tu­ry, któ­ra cha­rak­te­ry­zu­je się wyso­ką este­ty­ką i funk­cjo­nal­no­ścią. czym na co dzień mogą się cie­szyć miesz­kań­cy naszych inwestycji.

W DWE Gro­up szcze­gól­ną uwa­gę przy­kła­da­my do kwe­stii budo­wa­nia w spo­sób zrów­no­wa­żo­ny. Trosz­czy­my się o śro­do­wi­sko, wdra­ża­jąc licz­ne roz­wią­za­nia eko­lo­gicz­ne do naszych pro­jek­tów. Dzia­ła­my odpo­wie­dzial­nie i wybie­ra­my współ­pra­cę z lokal­ny­mi przed­się­bior­ca­mi. Jeste­śmy trans­pa­rent­ną orga­ni­za­cją z jasną struk­tu­rą orga­ni­za­cyj­ną, któ­ra odzwier­cie­dla nasz model biz­ne­so­wy i war­to­ści firmy.

Osie­dle Alu­zyj­na 21 reali­zu­je­my przez spół­kę celo­wą o nazwie: Spół­ka Alu­zyj­na BIS DWE Sp. z o.o. Sp. k. KRS 0000831988, na pod­sta­wie pozwo­le­nia UD-II-WAB.6740.576.2020.AZU.