Hover1
hover2
hover3
hover4
Start5 hover5
Start5 hover6
Start5 hover7
Start8 hover8
Start9 hover9
DWE_DWE_Group_white

gotowe mieszkania w Warszawie

zobacz makietę 3D

0

piętrowy
budynek

0

dostępne
mieszkania

1- 0

pokojowe
lokale

0 -
0

metraż
mieszkań

Finan­so­wa­nie zaku­pu mieszkania

W tro­sce o wygo­dę i finan­se naszych Klien­tów zapew­ni­li­śmy moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z kom­plek­so­wej i bez­płat­nej pomo­cy Eks­per­ta kre­dy­to­we­go. Dzię­ki obsłu­dze dedy­ko­wa­ne­go Eks­per­ta kre­dy­to­we­go nasi Klien­ci mogą zaosz­czę­dzić czas koniecz­ny do porów­na­nia ofert kil­ku­na­stu ban­ków, skom­ple­to­wa­nia, wypeł­nie­nia i jedo­cze­sne­go zło­że­nia wnio­sków do kil­ku ban­ków. 

Dla­cze­go war­to sko­rzy­stać z pomo­cy Eks­per­ta kredytowego?

 • moż­li­wość spo­tka­nia z Eks­per­tem w naszym Biu­rze Sprzedaży 
 • szyb­ka wery­fi­ka­cja zdol­no­ści kredytowej 
 • wyli­cze­nie raty kre­dy­to­wej wybra­ne­go mieszkania 
 • ofer­ta kre­dy­to­wa kil­ku­na­stu ban­ków w jed­nym miejscu 
 • moż­li­wość jed­no­cze­sne­go zło­że­nia wnio­sków do kli­ku banków 
 • bez­płat­na i kom­plek­so­wa obsłu­ga bez dodat­ko­wych kosztów 

Jak prze­bie­ga pro­ces kre­dy­to­wy i obsłu­ga kre­dy­to­wa Eksperta ?

1

Umó­wie­nie spo­tka­nia z Eks­per­tem kredytowym

W Biu­rze Sprze­da­ży, po spo­tka­niu z naszym Han­dlow­cem, możesz na miej­scu odbyć spo­tka­nie z Eks­per­tem kre­dy­to­wym. Może­my też umó­wić spo­tka­nie w dogod­nym dla Cie­bie ter­mi­nie lub prze­ka­zać Ci dane kon­tak­to­we do Eks­per­ta. 

2 Spo­tka­nie z Eks­per­tem kredytowym

W trak­cie spo­tka­nia z Eks­per­tem kre­dy­to­wym zosta­nie spraw­dzo­na Two­ja zdol­ność kre­dy­to­wa oraz wyli­czo­na rata kre­dy­to­wa wybra­ne­go przez Cie­bie mieszkania.

3

Zło­że­nie wnio­sków kredytowych 

Po porów­na­niu ofert ban­ko­wych dostęp­nych na ryn­ku, do wybra­nych przez Cie­bie ban­ków zosta­ną zło­żo­ne wnio­ski kre­dy­to­we. Eks­pert pomo­że Ci skom­ple­to­wać doku­men­ty i wypeł­nić wnio­ski i zło­ży je rów­no­le­gle do kli­ku ban­ków w Two­im imie­niu. Eks­pert w tak­cie pro­ce­so­wa­nia wnio­sków przez ban­ki, będzie cały czas w sta­łym kon­tak­cie z dzia­ła­mi ana­liz poszcze­gól­nych ban­ków oraz Tobą.

4 Wyda­nie decy­zji kredytowych

Po wyda­niu przez ban­ki wstęp­nych decy­zji kre­dy­to­wych Eks­pert pomo­że Ci porów­nać, prze­ana­li­zo­wać i wybrać naj­lep­szą ofer­tę kredytową.

5 Pod­pi­sa­nie Umo­wy kredytowej

Po wyda­niu osta­tecz­nych decy­zji kre­dy­to­wych przez ban­ki, wybra­niu przez Cie­bie naj­lep­szej ofer­ty kre­dy­tu, Eks­pert umó­wi Cię na pod­pi­sa­nie Umo­wy kre­dy­to­wej w ban­ku, na któ­ry się zde­cy­du­jesz. Na Two­je życze­nie, może Ci w trak­cie jej pod­pi­sy­wa­nia towarzyszyć.

6 Uru­cho­mie­nie kredytu

Po speł­nie­niu przez Cie­bie wszyst­kich warun­ków for­mal­no-praw­nych wyma­ga­nych przez bank, kre­dyt zosta­nie uru­cho­mio­ny. Spła­ca­nie rat kre­dy­to­wych roz­pocz­niesz zgod­nie z har­mo­no­gra­mem spłat umo­wy kre­dy­to­wej, do cza­su zało­że­nia księ­gi wie­czy­stej z ubez­pie­cze­niem pomo­sto­wym, a po doko­na­niu wpi­su do KW i usta­no­wie­niu zabez­pie­cze­nia hipo­tecz­ne­go – doce­lo­wych rat.

1

Umó­wie­nie spo­tka­nia z Eks­per­tem kredytowym

W Biu­rze Sprze­da­ży, po spo­tka­niu z naszym Han­dlow­cem, możesz na miej­scu odbyć spo­tka­nie z Eks­per­tem kre­dy­to­wym. Może­my też umó­wić spo­tka­nie w dogod­nym dla Cie­bie ter­mi­nie lub prze­ka­zać Ci dane kon­tak­to­we do Eks­per­ta. 

2 Spo­tka­nie z Eks­per­tem kredytowym

W trak­cie spo­tka­nia z Eks­per­tem kre­dy­to­wym zosta­nie spraw­dzo­na Two­ja zdol­ność kre­dy­to­wa oraz wyli­czo­na rata kre­dy­to­wa wybra­ne­go przez Cie­bie mieszkania.

3

Zło­że­nie wnio­sków kre­dy­to­wych 

Po porów­na­niu ofert ban­ko­wych dostęp­nych na ryn­ku, do wybra­nych przez Cie­bie ban­ków zosta­ną zło­żo­ne wnio­ski kre­dy­to­we. Eks­pert pomo­że Ci skom­ple­to­wać doku­men­ty i wypeł­nić wnio­ski i zło­ży je rów­no­le­gle do kli­ku ban­ków w Two­im imie­niu. Eks­pert w tak­cie pro­ce­so­wa­nia wnio­sków przez ban­ki, będzie cały czas w sta­łym kon­tak­cie z dzia­ła­mi ana­liz poszcze­gól­nych ban­ków oraz Tobą. 

4 Wyda­nie decy­zji kredytowych

Po wyda­niu przez ban­ki wstęp­nych decy­zji kre­dy­to­wych Eks­pert pomo­że Ci porów­nać, prze­ana­li­zo­wać i wybrać naj­lep­szą ofer­tę kredytową.

5 Pod­pi­sa­nie Umo­wy kredytowej

Po wyda­niu osta­tecz­nych decy­zji kre­dy­to­wych przez ban­ki, wybra­niu przez Cie­bie naj­lep­szej ofer­ty kre­dy­tu, Eks­pert umó­wi Cię na pod­pi­sa­nie Umo­wy kre­dy­to­wej w ban­ku, na któ­ry się zde­cy­du­jesz. Na Two­je życze­nie, może Ci w trak­cie jej pod­pi­sy­wa­nia towarzyszyć.

6 Uru­cho­mie­nie kredytu

Po speł­nie­niu przez Cie­bie wszyst­kich warun­ków for­mal­no-praw­nych wyma­ga­nych przez bank, kre­dyt zosta­nie uru­cho­mio­ny. Spła­ca­nie rat kre­dy­to­wych roz­pocz­niesz zgod­nie z har­mo­no­gra­mem spłat umo­wy kre­dy­to­wej, do cza­su zało­że­nia księ­gi wie­czy­stej z ubez­pie­cze­niem pomo­sto­wym, a po doko­na­niu wpi­su do KW i usta­no­wie­niu zabez­pie­cze­nia hipo­tecz­ne­go – doce­lo­wych rat.

Wybra­łeś ide­al­ne miesz­ka­nie – wybierz ide­al­ny kredyt

Pomo­że­my Ci zna­leźć kre­dyt na naj­lep­szych warunkach. 

Skon­tak­tuj się z Eks­per­tem kre­dy­to­wym Finamax

 • Piotr Raw­ski
  Star­szy Eks­pert Kredytowy 
 • tel. +48 604 362 092 
 • piotr.​rawski@​finamax.​pl
 • Joan­na Bado­wicz
  Star­szy Eks­pert Kredytowy 
 • tel. +48 604 361 067 
 • joanna.​badowicz@​finamax.​pl