Hover1
hover2
hover3
hover4
Start5 hover5
Start5 hover6
Start5 hover7
Start8 hover8
Start9 hover9
DWE_DWE_Group_white

gotowe mieszkania w Warszawie

zobacz makietę 3D

0

piętrowy
budynek

0

dostępne
mieszkania

1- 0

pokojowe
lokale

0 -
0

metraż
mieszkań

Poli­ty­ka prywatności

Klau­zu­la informacyjna 

(na pod­sta­wie art. 14 RODO)

Admi­ni­stra­to­rem Pani/​Pana danych oso­bo­wych jest spół­ka wska­za­na poniżej:

a) DWE Gro­up Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w War­sza­wie, ul. Szwedz­ka 4/​32; 03 – 419

1.) Cele i spo­so­by prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w obsza­rze dzia­łań mar­ke­tin­go­wych. Admi­ni­stra­tor jest odpo­wie­dzial­ny za reali­za­cje obo­wiąz­ków infor­ma­cyj­nych tj. prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych oraz wyzna­czył punkt kon­tak­to­wy w spra­wach ochro­ny danych oso­bo­wych: DWE Gro­up Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w War­sza­wie, ul. Szwedz­ka 4/​32; 03 – 419 War­sza­wa lub dro­gą ema­il: sprzedaz@​dwegroup.​pl

2.) Pani/​Pana dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne w nastę­pu­ją­cym wspól­nym celu i w opar­ciu onastę­pu­ją­cą pod­sta­wę praw­ną wyni­ka­ją­cą z prze­pi­sów Ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych (zwa­nym dalej, tak­że jako „RODO”): 

Cel prze­twa­rza­nia danych 

Pod­sta­wa praw­na prze­twa­rza­nia danych 

Prze­sy­ła­nie mate­ria­łów pro­mo­cyj­no-rekla­mo­wych doty­czą­cych Współ­ad­mi­ni­stra­to­rów, takich jak pro­fe­sjo­nal­ne biu­le­ty­ny lub zapro­sze­nia konferencyjne.

art. 6 ust. 1 lit f) RODO (praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res — mar­ke­ting bez­po­śred­ni pro­duk­tów i usług).

(na pod­sta­wie odręb­nych prze­pi­sów pra­wa wybra­ne for­my komu­ni­ka­cji takie jak np. wysy­ła­nie mate­ria­łów rekla­mo­wych ema­il mogą wyma­gać uzy­ska­nia dodat­ko­wej Pani/​Pana zgody). 

3.) Źró­dłem Pani/​Pana danych oso­bo­wych są stro­ny inter­ne­to­we Spół­ek z Gru­py DWE Group.

4.) Kate­go­rie prze­twa­rza­nych danych obej­mu­ją dane kon­tak­to­we takie jak: imię, nazwi­sko, nazwa fir­my, adres ema­il, numer telefonu. 

5.) Odbior­ca­mi Pani /​Pana danych oso­bo­wych będą pod­mio­ty świad­czą­ce usłu­gi na rzecz Admi­ni­stra­to­ra, w szcze­gól­no­ści obsłu­gę infor­ma­tycz­ną i usłu­gi mar­ke­tin­go­we. Odbior­ca­mi danych oso­bo­wych mogą być tak­że pod­mio­ty upo­waż­nio­ne do odbio­ru danych na pod­sta­wie prze­pi­sów prawa. 

6.) Pani/​Pana dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne do cza­su wnie­sie­nia przez Panią /​Pana sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych. Po wska­za­nym wyżej okre­sie Pani/​Pana dane oso­bo­we będą archi­wi­zo­wa­ne przez czas, w któ­rym wła­ści­we prze­pi­sy pra­wa naka­zu­ją prze­cho­wa­nie danych lub przez okres przedaw­nie­nia ewen­tu­al­nych roszczeń. 

7.) W związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych przy­słu­gu­ją Pani /​Panu nastę­pu­ją­ce prawa 

a) pra­wo dostę­pu do tre­ści danych, pra­wo do spro­sto­wa­nia danych, pra­wo do usu­nię­cia danych, pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych, pra­wo do sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych,

b) pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go (Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych) w przy­pad­ku uzna­nia, że prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy Ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych. 

8.) Wszyst­kie wska­za­ne wyżej pra­wa mają zasto­so­wa­nie w zakre­sie wyni­ka­ją­cym z prze­pi­sów Ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych. Reali­za­cja praw odby­wa się poprzez wysła­nie wnio­sku z takim żąda­niem na adres punk­tu kon­tak­to­we­go (wska­za­ne­go w pkt. 2 powyżej). 

9.) Poda­nie przez Panią /​Pana danych oso­bo­wych jest nie­zbęd­ne dla otrzy­my­wa­nia mate­ria­łów pro­mo­cyj­no-rekla­mo­wych oraz kon­tak­tu bezpośredniego. www​.alu​zyj​na​21​.pl

Cia­stecz­ka (cookies)

www​.alu​zyj​na​21​.pl może wyko­rzy­sty­wać cia­stecz­ka, czy­li małe pli­ki tek­sto­we wysy­ła­ne do kom­pu­te­ra odwie­dza­ją­ce­go iden­ty­fi­ku­ją­ce go w spo­sób potrzeb­ny do uprosz­cze­nia i przy­spie­sze­nia dzia­ła­nia ser­wi­su. Cia­stecz­ka są nie­szko­dli­we dla kom­pu­te­ra, jak rów­nież dla użyt­kow­ni­ka i jego danych. Każ­dy użyt­kow­nik może je wyłą­czyć w usta­wie­niach wła­snej przeglądarki.

Wyłą­cze­nie lub blo­ka­da obsłu­gi cookies może spo­wo­do­wać nie­pra­wi­dło­we dzia­ła­nie naszej witry­ny. Jeśli Two­ja prze­glą­dar­ka akcep­tu­je obsłu­gę Cookies, ozna­cza to wyra­że­nie zgo­dy na sto­so­wa­nie cookies przez naszą witrynę.

Google Ana­ly­tics

www​.alu​zyj​na​21​.pl korzy­sta z Google Ana­ly­tics, usłu­gi ana­li­zy oglą­dal­no­ści stron inter­ne­to­wych udo­stęp­nia­nej przez Google, Inc. („Google”). Google Ana­ly­tics uży­wa „cookies”, czy­li pli­ków tek­sto­wych umiesz­cza­nych na kom­pu­te­rze użyt­kow­ni­ka w celu umoż­li­wie­nia witry­nie prze­ana­li­zo­wa­nia spo­so­bu, w jaki użyt­kow­ni­cy z niej korzy­sta­ją. Infor­ma­cje gene­ro­wa­ne przez cookie na temat korzy­sta­nia z witry­ny przez użyt­kow­ni­ka (włącz­nie z jego adre­sem IP) będą prze­ka­zy­wa­ne spół­ce Google i prze­cho­wy­wa­ne przez nią na ser­we­rach w Sta­nach Zjednoczonych.

www​.alu​zyj​na​21​.pl zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szej Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści. Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści obo­wią­zu­je wszyst­kie oso­by odwie­dza­ją­ce nasz serwis.