Hover1
hover2
hover3
hover4
Start5 hover5
Start5 hover6
Start5 hover7
Start8 hover8
Start9 hover9
DWE_DWE_Group_white

gotowe mieszkania w Warszawie

zobacz makietę 3D

0

piętrowy
budynek

0

dostępne
mieszkania

1- 0

pokojowe
lokale

0 -
0

metraż
mieszkań

Poli­ty­ka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i 2 roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/​679 z 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/​46/​WE (dalej: RODO) infor­mu­je­my, że:

1) Admi­ni­stra­to­rem Pani/​Pana danych oso­bo­wych jest Alu­zyj­na BIS DWE spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią spół­ka koman­dy­to­wa z sie­dzi­bą w War­sza­wie, ul. Szwedz­kiej 4 lok.32 (dalej: Alu­zyj­na BIS DWE lub Admi­ni­stra­tor).
2) Pani/​Pana dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne w celu udzie­le­nia Pani/​Panu odpo­wie­dzi na Pani/​Pana zapy­ta­nie, w szcze­gól­no­ści w celu udzie­le­nia Pani/​Panu infor­ma­cji doty­czą­cej ofer­ty Alu­zyj­na BIS DWE na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3) W razie koniecz­no­ści, Pani/​Pana dane oso­bo­we będą udo­stęp­nia­ne pod­mio­tom wspie­ra­ją­cym Alu­zyj­na BIS DWE w jej działalności.

4) Pani/​Pana dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne tyl­ko przez okres nie­zbęd­ny do zre­ali­zo­wa­nia okre­ślo­ne­go celu, w któ­rym zosta­ły prze­ka­za­ne, a po jego upły­wie przez okres nie­zbęd­ny do zabez­pie­cze­nia lub docho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń lub wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go Admi­ni­stra­to­ra (np. wyni­ka­ją­ce­go z prze­pi­sów podat­ko­wych lub rachun­ko­wych).
5) Pani/​Pana dane oso­bo­we nie będą prze­twa­rza­ne w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny, w tym w for­mie pro­fi­lo­wa­nia.
6) Przy­słu­gu­je Pani/​Panu pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz ich: spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec ich prze­twa­rza­nia, a tak­że pra­wo do prze­no­sze­nia danych. W przy­pad­ku danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (prze­twa­rza­nych na pod­sta­wie Pani/​Pana zgo­dy na prze­twa­rza­nie), przy­słu­gu­je Pani/​Panu pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed cof­nię­ciem.
7) W sytu­acji gdy w Pani/​Pana oce­nie prze­twa­rza­nie Pani/​Pana danych oso­bo­wych, któ­re­go doko­nu­je Alu­zyj­na BIS DWE, naru­sza prze­pi­sy RODO, przy­słu­gu­je Pani/​Panu pra­wo do zło­że­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go, tj. Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych (PUODO).

Cia­stecz­ka (cookies)

www​.alu​zyj​na​21​.pl może wyko­rzy­sty­wać cia­stecz­ka, czy­li małe pli­ki tek­sto­we wysy­ła­ne do kom­pu­te­ra odwie­dza­ją­ce­go iden­ty­fi­ku­ją­ce go w spo­sób potrzeb­ny do uprosz­cze­nia i przy­spie­sze­nia dzia­ła­nia ser­wi­su. Cia­stecz­ka są nie­szko­dli­we dla kom­pu­te­ra, jak rów­nież dla użyt­kow­ni­ka i jego danych. Każ­dy użyt­kow­nik może je wyłą­czyć w usta­wie­niach wła­snej przeglądarki.

Wyłą­cze­nie lub blo­ka­da obsłu­gi cookies może spo­wo­do­wać nie­pra­wi­dło­we dzia­ła­nie naszej witry­ny. Jeśli Two­ja prze­glą­dar­ka akcep­tu­je obsłu­gę Cookies, ozna­cza to wyra­że­nie zgo­dy na sto­so­wa­nie cookies przez naszą witrynę.

Google Ana­ly­tics

www​.alu​zyj​na​21​.pl korzy­sta z Google Ana­ly­tics, usłu­gi ana­li­zy oglą­dal­no­ści stron inter­ne­to­wych udo­stęp­nia­nej przez Google, Inc. („Google”). Google Ana­ly­tics uży­wa „cookies”, czy­li pli­ków tek­sto­wych umiesz­cza­nych na kom­pu­te­rze użyt­kow­ni­ka w celu umoż­li­wie­nia witry­nie prze­ana­li­zo­wa­nia spo­so­bu, w jaki użyt­kow­ni­cy z niej korzy­sta­ją. Infor­ma­cje gene­ro­wa­ne przez cookie na temat korzy­sta­nia z witry­ny przez użyt­kow­ni­ka (włącz­nie z jego adre­sem IP) będą prze­ka­zy­wa­ne spół­ce Google i prze­cho­wy­wa­ne przez nią na ser­we­rach w Sta­nach Zjednoczonych.

www​.alu​zyj​na​21​.pl zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian w niniej­szej Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści. Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści obo­wią­zu­je wszyst­kie oso­by odwie­dza­ją­ce nasz serwis.