Hover1
hover2
hover3
hover4
Start5 hover5
Start5 hover6
Start5 hover7
Start8 hover8
Start9 hover9
DWE_DWE_Group_white

gotowe mieszkania w Warszawie

zobacz makietę 3D

0

piętrowy
budynek

0

dostępne
mieszkania

1- 0

pokojowe
lokale

0 -
0

metraż
mieszkań

Wizu­ali­za­cje

Zobacz tak­że przy­kła­do­we aran­ża­cje naszych miesz­kań, widok 3D każ­de­go pomiesz­cze­nia, widok z okna, usy­tu­owa­nie loka­lu w budyn­ku oraz pod­gląd 3D całe­go osiedla. 

Przed­sta­wio­ne wizu­ali­za­cje nie sta­no­wią ofer­ty han­dlo­wej w rozu­mie­niu art. 66 ustęp KC i nie są wią­żą­ce dla stron. Wizu­ali­za­cje nie są dokład­nym odzwier­cie­dle­niem pro­jek­tu archi­tek­to­nicz­ne­go, a ich cha­rak­ter jest wyłącz­nie poglądowy.

Zdję­cia z budowy